Algemene gebruiksvoorwaarden Polyconnect

Voor het gebruik van de applicatie POLYCONNECT (« de Applicatie ») gelden deze algemene gebruiksvoorwaarden. Iedere persoon of entiteit (« Gebruiker ») die, ongelijk om welke reden, toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Applicatie en zijn inhoud is automatisch, volledig en zonder voorbehoud gebonden aan deze voorwaarden. Door in deze Applicatie te surfen of deze te gebruiken erkent u uw volledige instemming met deze voorwaarden.

POLYTROPIC stelt de Applicatie tot uw beschikking en behoudt zich daarbij het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Iedere eventuele wijziging van deze gebruiksvoorwaarden wordt van kracht zodra deze online staat.

De toegang tot de Applicatie kan op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken, geschorst of gewijzigd ten behoeve van onderhoud of iedere andere situatie. De Gebruiker verplicht zich ertoe geen vergoeding te eisen ten gevolge van een onderbreking, schorsing of wijziging van deze voorwaarden.

De bescherming van uw privacy en van uw persoonlijke gegevens is ook één van onze centrale aandachtspunten.

Aangezien de Applicatie de Gebruikers mogelijkheid geeft via hun mobiele apparaten de POLYTROPIC producten te besturen, hebben deze voorwaarden ook tot doel te beschrijven welke gegevens POLYTROPIC inzamelt en opslaat en uit te leggen hoe de ingezamelde gegevens zullen worden gebruikt in verband met het gebruik van de Applicatie.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE APPLICATIE

Deze Applicatie wordt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden voor het merk POLYTROPIC beschikbaar gesteld door:

Polytropic
4 chemin des Eclapons

69 390 VOURLES (Frankrijk)

Hierna genoemd « POLYTROPIC ». Het is ook POLYTROPIC die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens en die bepaalt voor welk doel en hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.

 

VOORZICHTIGHEID EN PERSOONLIJKE VEILIGHEID

OM UW IDENTITEIT IN DE APPLICATIE TE BESCHERMEN, BEVEELT POLYTROPIC U STERK AAN OM UW WACHTWOORD VOLLEDIG GEHEIM TE HOUDEN EN ALTIJD EEN MOEILIJK VINDBAAR WACHTWOORD TE GEBRUIKEN (VOORBEELD: EEN WACHTWOORD DAT ZOWEL LETTERS ALS CIJFERS BEVAT EN DAT BESLIST NIET OP UW GEBRUIKERSNAAM LIJKT). POLYTROPIC ZAL IN GEEN GEVAL CONTACT MET U OPNEMEN OM U UW WACHTWOORD TE VRAGEN.

 

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN, VERKLARINGEN, INSTEMMING EN AANVAARDING

Iedere Gebruiker van de Applicatie:

 • verplicht zich tijdens het gebruik van de Applicatie deze algemene voorwaarden alsmede de geldende wetten en voorschriften na te leven.
 • is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem/haar in de applicatie ingevulde gegevens.
 • is volledig verantwoordelijk voor de directe of indirecte gevolgen, ongelijk van welke aard, van het gebruik van de Applicatie.

Iedere Gebruiker waarborgt POLYTROPIC tegen alle mogelijke klachten, bezwaren, rechtsvorderingen en/of eisen van enigerlei aard die POLYTROPIC zou kunnen ondervinden vanwege de niet-nakoming van enige bepaling van deze algemene voorwaarden en alle eventuele daardoor geleden schade aan POLYTROPIC te vergoeden en alle door laatstgenoemde daardoor gedragen kosten, lasten en/of veroordelingen te betalen, inclusief de kosten van een raadsman.

De Gebruiker is in kennis gesteld van en aanvaardt dat POLYTROPIC zich het recht voorbehoudt, in geval van niet-nakoming van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of overtreding van de geldende wetten en voorschriften, om:

 • de toegang van de Gebruiker tot de Applicatie te beëindigen,
 • alle passende maatregelen te nemen en iedere rechtsvordering in te stellen,
 • desgevallend de bevoegde instanties te waarschuwen, met hen samen te werken en hen alle nuttige informatie te verstrekken voor het onderzoek en de onderdrukking van illegale of ongeoorloofde activiteiten,
 • de POLYCONNECT account van de Gebruiker te verwijderen indien hij/zij de met deze account verbonden woning verlaat.

 

VERBODEN HANDELINGEN EN GEDRAG

Het inloggen of proberen in te loggen op de rekening van een andere Gebruiker is verboden. Zo is het ook verboden een POLYCONNECT account te openen voor een apparaat waarvan u niet de gebruiker bent zonder toestemming van de gebruiker.

Het is verboden de Applicatie te gebruiken op een manier die in strijd is met de geldende wetten en voorschriften, met name auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of ieder ander intellectueel eigendomsrecht van POLYTROPIC of van derden of die inbreuk zou maken op het privéleven (persoonsgegevens inbegrepen) of ieder ander persoonlijk recht van derden.

Het is verboden (te proberen) de beveiliging van de Applicatie te doorbreken, de technische kwetsbaarheid van de Applicatie te testen of te proberen de toegang tot de Applicatie of de aangeboden diensten binnen de Applicatie te verstoren.

Het is verboden gebruik te maken van software bestemd om de Applicatie er anders te doen uitzien.

 

RECHTEN, VERBINTENISSEN, GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FIRMA

POLYTROPIC zet alles in het werk om de meest nauwkeurige informatie te verstrekken over de Applicatie. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende of onjuiste elementen en gebreken van de Applicatie.

Alle vermelde gegevens in de Applicatie worden verstrekt voor informatie en kunnen veranderen. Verder zijn de inlichtingen vermeld in de Applicatie niet als volledig te beschouwen. Deze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de publicatie online.

POLYTROPIC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen, ongelijk van welke aard, van het gebruik van de Applicatie. Er wordt met name op gewezen dat de gegevens betreffende het verbruik alleen maar schattingen zijn. POLYTROPIC zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de onjuistheid van deze schattingen.

POLYTROPIC aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking op mogelijke kosten verbonden aan het gebruik van de Applicatie (internetverbinding, telefoonkosten, enz.).

POLYTROPIC behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken de account van één of meerdere Gebruikers te sluiten, uit te sluiten, te wijzigen of te verwijderen, alsmede de toegang tot de Applicatie van één of meerdere Gebruikers te beperken en/of te verbieden.

POLYTROPIC geeft geen waarborg voor de efficiëntie noch voor de totale veiligheid van de Applicatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of enige andere gevolgen van problemen in verband met de efficiëntie of de veiligheid van de Applicatie. POLYTROPIC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige problemen of redenen, wel of niet afhankelijk van POLYTROPIC, die de navigatie in de Applicatie moeilijk zouden maken, die een complete of gedeeltelijke toegang tot de Applicatie zouden verhinderen of die aan één of meerdere misdadige Gebruikers de mogelijkheid zouden geven om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens of de account(s) van één of meerdere Gebruikers.

POLYTROPIC behoudt zich het recht voor de Applicatie op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent, te sluiten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen van de sluitingen van de Applicatie.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De merken, logo’s, symbolen van de Applicatie zijn beschermd door het [Franse] Wetboek van intellectuele Eigendom en meer in het bijzonder door het auteursrecht.

Het is verboden de inhoud van de Applicatie te verkopen, wijzigen, reproduceren, kopiëren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de nadrukkelijke toestemming van POLYTROPIC.

Het is verboden de inhoud van de Applicatie op een andere website of intranetnetwerk te gebruiken, ongeacht voor welk doel of om welke reden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van POLYTROPIC.

PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN INGEZAMELD?

POLYTROPIC verzamelt de volgende gegevens:

 • Gegevens in verband met de creatie van de klantaccount
 • Gegevens afkomstig uit de met POLYCONNECT verbonden apparaten

Gegevens in verband met de creatie van de klantaccount

Wanneer u POLYCONNECT installeert op uw tablet of smartphone, wordt u gevraagd de volgende gegevens in te vullen:

 • e-mailadres
 • serienummer van de verbonden apparaten
 • postcode
 • de eigenschappen van uw zwembad (oppervlakte, diepte, aanwezigheid van een afdekking of overkapping, enz.).

Deze gegevens worden daarna geïntegreerd in uw profiel, dat voor u toegankelijk is met behulp van uw login en het door u ingevoerde wachtwoord.

Deze door u verstrekte gegevens dienen voor twee doeleinden:

 • de werking van de POLYCONNECT functies, bijvoorbeeld de weergave van de weerkundige gegevens, het beheer van de lokale tijd van het product;
 • kennisname van de omgeving waarin de producten van het merk POLYTROPIC functioneren. Dit stelt ons in staat hun thermische prestaties en de functies van de Applicatie te verbeteren.

Gegevens afkomstig uit de met POLYCONNECT verbonden apparaten

De verschillende apparaten verbonden met POLYCONNECT beschikken over functies die gegevens inzamelen, zoals:

 • de temperatuur van uw zwembad
 • de instellingen van de verbonden apparaten (functie aan/uit, doeltemperaturen, verwarmingsprogramma’s, enz.)

Deze gegevens, die u kunt raadplegen, zijn nodig om u de mogelijkheid te geven de verschillende functies van POLYCONNECT te gebruiken en ook om uw thermisch comfort te optimaliseren door toegang te krijgen tot de verschillende functies van uw POLYTROPIC apparaten.

WAT ZIJN UW RECHTEN OMTRENT UW PERSOONSGEGEVENS?

Als gebruiker van de POLYCONNECT diensten, heeft u het recht:

 • om te vragen de ingezamelde gegevens van uw apparaten te scheiden van uw account. Wij zullen de geschiedenis van uw apparaten dan bewaren voor eventuele latere verzoeken. Als u beroep doet op uw recht op vergetelheid en u toegang hebt tot een klantaccount op een website, dan zal deze toegang worden geschorst, aangezien uw login uit onze bestanden zal zijn gewist. Wij kunnen uw gegevens niet wissen zolang er een voor u bestemde bestelling of opdracht actief is of zolang er een geschil bestaat tussen ons of, meer in het algemeen, zolang wij uw gegevens nodig hebben om een contract uit te voeren of één van onze verplichtingen na te komen.
 • om bezwaar te maken tegen de inzameling et de verwerking van uw gegevens wanneer deze niet strikt noodzakelijk zijn.
 • op inzage in de op u betrekking hebbende ingezamelde persoonsgegevens en ontvangst daarvan in een standaard digitaal formaat;
 • op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • op beperking van hun verwerking – door bijvoorbeeld ieder gebruik voor prospectiedoeleinden te weigeren;

Op deze rechten kan beroep worden gedaan door contact met ons op te nemen:
• Via e-mail: app@polyconnect.fr

 • Per brief (met een kopie van uw legitimatiebewijs) aan het adres:

POLYTROPIC
4 Chemin des Eclapons

69390 VOURLES (Frankrijk)

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en een beroep in rechte in te stellen, met name wanneer uw verzoeken om beroep te doen op uw rechten niet zijn behandeld binnen een termijn van één maand na hun indiening.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

De persoonsgegevens van uw profiel worden bewaard totdat de POLYCONNECT account wordt verwijderd. Na verwijdering van de account bewaren wij uitsluitend de gegevens betreffende de werking van de producten die met POLYCONNECT waren verbonden, de zogenoemde technische gegevens.

De technische gegevens worden anoniem gemaakt en bewaard gedurende een termijn die nodig is:

 • voor de uitvoering van de service wanneer er opnieuw een account wordt aangemaakt met behulp van het serienummer van uw POLYCONNECT apparaten;
 • om ons in staat te stellen de werking van onze apparaten te verbeteren.

 

WAAR BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De eventuele verwerking van persoonsgegevens door POLYTROPIC gebeurt in datacenters die binnen de Europese Unie zijn gevestigd.

Mochten er ooit persoonsgegevens worden doorgestuurd naar vennootschappen van POLYTROPIC of onderaannemers gevestigd buiten de Europese Unie, dan verplicht POLYTROPIC zich om zeker te stellen dat laatstgenoemden de bepalingen van de (EU) regeling nr. 679/2016 zullen naleven.

 

WAT ZIJN ONZE VERPLICHTINGEN BETREFFENDE UW PERSOONSGEGEVENS?

POLYTROPIC neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de verwerkte gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens (of mogelijk persoonlijke gegevens).

Op grond van onze verbintenissen betreffende de veiligheid van onze diensten hebben wij fysieke, administratieve en technische maatregelen genomen met het oogmerk de onbevoegde toegang tot uw gegevens te verhinderen. Ons veiligheidsbeleid heeft betrekking op het beheer van de veiligheid voor interne operaties en voor onze diensten. Dit beleid geldt voor alle veiligheidsaspecten van toepassing op onze diensten en geldt zowel voor alle medewerkers van POLYTROPIC als voor onze dienstverleners en onderaannemers die toegang tot deze gegevens benodigen.

Als wij vaststellen dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens of dat deze anderszins ten onrechte zijn verkregen door een derde, zullen wij u en de toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk is dat de CNIL) zo snel mogelijk in kennis stellen.

 

HOE WORDEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKT?

Gebruik van de gegevens door POLYTROPIC

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van de goede werking van uw POLYCONNECT account. Wij verbinden ons ertoe deze nooit te verkopen zonder uw toestemming.

Met uw toestemming, gegeven bij het aanmaken van uw account, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u onze aanbiedingen te presenteren, u nieuwe productfuncties en -informatie te melden, u uw mening te vragen of u gewoon te informeren over nieuwigheden en aanbiedingen van POLYTROPIC. Wij kunnen u ook informatie sturen over de POLYTROPIC producten of over de applicatie POLYCONNECT (nieuwe functies, tutorials, alarmen, enz.

Als u deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming altijd nog intrekken in uw persoonlijke POLYCONNECT klantaccount.

De andere genoemde technische gegevens die met name betrekking hebben op de instellingen van uw apparaten worden gebruikt voor analysedoeleinden, voor de verbetering van onze apparaten en van de applicatie POLYTROPIC POLYCONNECT en om u nieuwe innoverende diensten te presenteren.

Zo verwerkt POLYTROPIC de u betreffende persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 1. wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven voor onze verwerking van uw persoonsgegevens of
 2. in het kader van een legitiem belang dat POLYTROPIC heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens (als POLYTROPIC een gerechtvaardigd, uitgewogen belang heeft bij de verwerking van uw gegevens zonder daardoor uw privacy aan te tasten) of
 3. in het kader van een op grond van de wetgeving verplichte verwerking van persoonsgegevens.

 

HOE VERLOOPT DE INZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN?

Het is niet de bedoeling van POLYTROPIC om persoonsgegevens van minderjarigen in te zamelen, maar sommige diensten kunnen wel worden gebruikt door minderjarigen. In dat geval behoren de ouders en de personen met ouderlijk gezag te beslissen of de minderjarige de toestemming heeft om gebruik te maken van de diensten van POLYTROPIC.

 

VERLENGDE GARANTIE

POLYTROPIC biedt u twee jaar extra garantie op alle onderdelen van uw warmtepomp onder de volgende voorwaarden:

 • Uw warmtepomp moet constant zijn verbonden met het wifi netwerk om ons in staat te stellen de werkingsinstellingen in te zamelen (behalve in de passieve overwinteringsperiode ).
 • Uw apparaten moeten in overeenstemming met de geldende regels en handleidingen van de fabrikanten zijn geïnstalleerd en worden gebruikt.
 • Uw apparaten moeten in overeenstemming met de handleidingen en voorschriften van de fabrikanten worden onderhouden.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan, uitgelegd en toegepast in overeenstemming met het Franse recht.

Alleen de Franse rechtbanken van het hoofdkantoor van de Firma zullen bevoegd zijn geschillen in behandeling te nemen die betrekking hebben op deze algemene voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun geldigheid, uitlegging, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.